admin
  •  admin
  • Administration Topic Starter
2021-01-19T05:44:47Z
1. Cài đặt Homebrew
Homebrew là một Package manager của macOS, chúng ta có thể dùng nó để cài node và watchman.
Để cài đặt nó, từ trình duyệt trên MacOS, bạn vào trang chủ của Homebrew , copy dòng lệnh như trong hình rồi paste vào terminal của MacOS rồi nhấn enter để thực hiện lệnh.
Kết quả thực hiện lệnh như trong hình là đã cài đặt thành công.
UserPostedImage

Nếu gặp lỗi như hình dưới, thì thêm tham số -k vào và thử lại.
UserPostedImage

2. Cài đặt Watchman
Wathchman được React Native dùng để tự động theo dõi thay đổi của file và update ứng dụng mà chúng ta đang làm.
Từ terminal của MacOS, ta cài đặt nó bằng lệnh:
brew install watchman