admin
 •  admin
 • Administration Topic Starter
2020-12-23T11:03:00Z
Khi đã viết app và chạy thử thành công trên máy ảo ở chế độ debug, thì bước tiếp theo sẽ là chạy thử trên máy thật ở chế độ released.
Để có thể cài đặt ứng dụng lên máy thật, ta cần đóng gói chúng thành file cài đặt (APK file).
Để xuất ứng dụng ra apk file, ta dùng lệnh sau:
cd android
./gradlew assembleRelease

Nếu gặp lỗi này:
FAILURE: Build failed with an exception.

* What went wrong:
Execution failed for task ':Application:packageDebug'.
> java.io.IOException: Execution of compression failed.
thì fix như sau:
 • Mở file ~\android\gradle.properties, tìm đến dòng có nội dung # org.gradle.jvmargs=-Xmx2048m... và sửa thành org.gradle.jvmargs=-Xmx2048m
 • Mở file ~\android\app\build.gradle và thêm vào đoạn sau:
  android {
    ...
    
    dexOptions {
      javaMaxHeapSize "4g"
    } 
    ...
    }
 • Lưu lại thay đổi và thử lại