admin
 •  admin
 • Administration Topic Starter
2021-01-19T11:31:46Z
bài 2 , chúng ta đã tạo được ứng dụng đầu tiên cho Android.
Bài này chúng ta sẽ tạo ứng dụng tương tự, nhưng thử nghiệm cho iOs.

Việc khởi tạo một ứng dụng với React Native thì cũng tương tự như đã biết ở bài 2, chỉ khác ở lệnh Run.
Do đó, bài này chủ yếu liệt kê một số lỗi có thể gặp và cách khắc phục.

Với Android, thì là run-android, còn với iOs, thì sẽ là run-ios.
react-native run-ios

Lỗi số 1
Nếu sau khi run-ios mà gặp lỗi có chứa dòng thông báo:

...
error Could not find "Podfile.lock" at /Users/... Did you run "pod install" in iOs directory?
...
thì bạn thực hiện 2 lệnh sau:

cd ios
pod install

Lỗi số 2
Nếu sau khi thực hiện lệnh pod install ở trên mà có thông báo lỗi:

[!] Error installing CocoaAsyncSocket
...
Cloning into...
fatal: unable to access...: SSL certificate problem: Untrusted root certificate
thì mở cmd và thực hiện các lệnh sau:

git config --global --unset http.proxy 
git config --global --unset https.proxy
git config --global http.sslVerify false
Sau đó thoát hết các chương trình, khởi động lại MacOS và thử lại.

Lỗi số 3
Nếu sau khi thực hiện lệnh pod install ở trên mà có thông báo lỗi dạng:

[!] Error installing ...
...
curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
More details here: http://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
...
thì xử lý như sau:
 1. Tải về file .pem 
 2. Sao chép nó vào thư mục: /etc/ssl/certs
 3. Mở terminal và chạy lệnh: echo 'cacert=/etc/ssl/certs/cacert.pem' > ~/.curlrc

Sau đó hãy thử pod install lại.

Lỗi số 4
Nếu sau khi run-ios mà gặp lỗi như hình dưới:
UserPostedImage
thì mở terminal của MacOS lên và chạy lệnh sau:
(Lưu ý: sau khi gõ lệnh và enter để chạy, thì nó sẽ bắt đọc văn bản thỏa thuận người dùng, bạn bấm space theo hướng dẫn của nó cho đến hết văn bản thì nó bảo gõ agree để đồng ý, thì hãy gõ agree vào và nhấn enter.)
sudo xcodebuild -license
Sau đó hãy trở lại VSCode và thử run-ios lại.

Lỗi số 5
Nếu sau khi run-ios mà lỗi như sau:
...
** BUILD FAILED **
The following build commands failed:
        CompileC /User/.../node_modules/react-native-device-info/ios/RNDeviceInfo...
thì rất có thể là do bạn đã sử dụng phiên bản không tương thích của gói này.
Khi đó, hãy truy cập vào đây  để kiểm tra và lựa chọn và cài lại gói tương thích với phiên bản iOS của bạn.
Sau đó hãy thử run-ios lại.