admin
 •  admin
 • Administration Topic Starter
2020-11-18T10:43:02Z
I. Giới thiệu
Đối với mỗi developer trong quá trình phát triển ứng dụng thường có 2 thời điểm đặc biệt chú trọng nhất:
 1. Build apps cho tester kiểm tra.
  Ở giai đoạn này, dù có nhiều bug đi nữa thì tất cả đều được tester báo lại để fix.
 2. Release production
  Ở giai đoạn này, sản phẩm đã đến tay người dùng, đòi hỏi bạn phải kiểm soát được các lỗi không mong muốn phát sinh bởi ứng dụng của bạn. Fabric Crashlytics là một trong những giải pháp cho việc này.

II. Cài đặt Fabric Crashlytics
1. Cài đặt trên project React Native
// bắt buộc phải có khi dùng react-native-firebase 
yarn add @react-native-firebase/app 
-- sau đó
yarn add @react-native-firebase/crashlytics

-- thường khi cài crashlytics thì bạn nên cài thêm analytics để thống kê người dùng cài app
yarn add @react-native-firebase/analytics

Khi chạy xong thì trong package.json được như sau:
...
"dependencies": {
  "@react-native-firebase/analytics": "^10.0.0",
  "@react-native-firebase/app": "^10.0.0",
  "@react-native-firebase/crashlytics": "^10.0.0",
...