admin
  •  admin
  • Administration Topic Starter
2021-01-18T07:54:42Z
MỤC LỤC

Thao tác trên Danh mục hàng hóa
  1. Cấu thành đơn vị tính 


Thao tác trên Hóa đơn
  1. Lập danh sách hàng hóa trên hóa đơn 
  2. Thiết lập máy in