admin
  •  admin
  • Administration Topic Starter
2021-02-10T09:58:46Z
Để thiết lập máy in, ta làm như sau:

  • Bước 1: Nhấn chuột vào tùy chọn in (nút hình răng cưa ở vị trí 1).
  • Bước 2: Chọn mục "Tùy chọn khác" (vị trí 2)
  • Bước 3: - Chọn tên máy in trong danh sách (vị trí 3) cho máy in hóa đơn, báo cáo.
    - Nếu có sử dụng máy in mẫu nhỏ, thì chọn máy in mẫu nhỏ (vị trí 4).
    - Nếu có sử dụng máy in mã vạch, thì chọn máy in mã vạch (vị trí 5).

Mapo - Thiết lập máy in